Producenci
Regulamin sklepu

§1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży w sklepie internetowym www.kaczucha.pl oraz prawa i obowiązki stron tych umów.

1.2. Sklep internetowy, o którym mowa w pkt. 1.1., dostępny jest pod adresem internetowym: www.kaczucha.pl

Odbiór osobisty towaru po wcześniejszym uzgodnieniu oraz wysyłki towaru w ramach zwrotów oraz reklamacji: Szczecin ul. Wronia 3, Bezrzecze.

1.3. Sklep internetowy prowadzony jest przez

PHU ProtechTM Szymon Gradek 
ul. Konopnickiej 59/3
71-221 Szczecin

NIP 852-233-41-41

regon 320691083
email: info@kaczucha.pl

Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Szczecina dokonano w dniu 07.07.2009 pod numerem P/053362/09.

(zwaną/nym dalej: „Sprzedającym”), wykonującym działalność gospodarczą pod firmą: PHU Protech-TM Szymon Gradek z siedzibą w Szczecinie ul. Marii Konopnickiej 59/3, identyfikującą/cym się numerami NIP: 852-233-41-41, REGON: 320691083.

1.4. Przedmiotem działalności Protech-TM jest sprzedaż detaliczna elementów wyposażenia łazienek (zwanych dalej łącznie: „Produktami”).

1.5. Serwis internetowy www.kaczucha.pl umożliwia:

1.5.1. Pozyskiwanie informacji o Produktach dostępnych w sklepie

1.5.2. Składanie ofert zakupu przez korzystające z niej osoby, które dokonały lub nie dokonały rejestracji w serwisie internetowym www.kaczucha.pl (zwane dalej: „Kupującymi”).

Dostępne za pośrednictwem strony internetowej, wskazanej w pkt. 1.2., informacje, w tym opisy Produktów i oznaczenie ich cen, nie stanowią ofert w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lecz są jedynie zaproszeniami do złożenia przez Kupującego oferty zakupu (zwanej dalej: „Zamówieniem”).

1.6. Dokonanie przez osobę korzystającą ze sklepu internetowego www.kaczucha.pl rejestracji, o której mowa w pkt. 1.5.2., jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

1.7. Do korzystania ze sklepu internetowego www.kaczucha.pl, w tym pozyskiwania informacji o Produktach, niezbędne są:

1.7.1. dane do wystawienia faktury

1.7.2. adres dostawy towaru wraz z numerem telefonu do kontaktu

1.7.3. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

1.8. Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu sklepu internetowego www.kaczucha.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osoby lub osób trzecich bądź niekompatybilnością sklepu internetowego www.kaczucha.pl z infrastrukturą techniczną osób korzystających bądź próbujących korzystać z serwisu.

1.9. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu Zamówienia, wynikłe z podania przez Kupującego błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu zamieszkania lub siedziby, adresu dostawy, bądź błędnego lub niedokładnego adresu e-mail.

1.10. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przesyłania wiadomości e-mail (lub usuwanie wiadomości e-mail) przez administratorów serwerów pocztowych lub przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze osoby korzystającej ze sklepu internetowego kaczucha.pl, w tym przez filtry antyspamowe.

§2. Zamówienia

2.1. Zakupów w sklepie internetowym www.kaczucha.pl mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Osoba dokonująca zakupów w sklepie internetowym www.kaczucha.pl w imieniu osoby prawnej bądź jednostki, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, a także w imieniu dowolnej osoby trzeciej (takiej jak np. pracodawca) poprzez dokonanie zakupu oświadcza, że ma należyte umocowanie do reprezentowania tej osoby lub jednostki.

2.2. Umowa może zostać zawarta jedynie w języku polskim.

2.3. Zamówienia w sklepie internetowym www.kaczucha.pl można składać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej wskazanej w pkt. 1.2. Regulaminu.

2.4. Procedura składania Zamówienia, o którym mowa w pkt. 2.3., każdorazowo kończona jest skutecznym kliknięciem przez Kupującego przycisku „Złóż zamówienie”, co jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Kupującego, iż formularz zamówienia wypełniony został prawidłowo. Generuje to automatyczną odpowiedź systemu, który na adres wskazany w formularzu wysyła wiadomość e-mail o zarejestrowaniu złożenia Zamówienia. Potwierdzenie otrzymania oferty zakupu nie jest równoznaczne z akceptacją oferty. Z chwilą niezwłocznego potwierdzenia przez Sprzedającego otrzymania Zamówienia, o którym mowa w dwóch poprzednich zdaniach, oferta ta wiąże Kupującego.

2.5. Jeżeli realizacja zakupu jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłana wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedającego o akceptacji zamówienia.

2.6. Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich złożenia.

2.7. Sprzedający uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk danego Produktu objętej jednym Zamówieniem, jak również do wprowadzenia ograniczenia, co do sposobów dostawy lub form płatności. Wszelkie ograniczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, będą każdorazowo wskazane na stronie, na której znajduje się przycisk „Złóż zamówienie", o którym mowa w pkt. 2.4.

2.8. W wyjątkowych przypadkach (np. w razie braku Produktu w magazynie lub w razie braku możliwości zakupu Produktu przez Sprzedającego od dostawców w terminie wskazanym jako orientacyjny termin dostępności Produktu) realizacja transakcji wskazanej w Zamówieniu może nie być możliwa. W takiej sytuacji Sprzedający poinformuje Kupującego pocztą elektroniczną o zaistniałym stanie rzeczy, w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami.

2.9. Niektóre towary są objęte terminem realizacji i lub dostawy dłuższym niż 30 dni roboczych. Wynika to z tego że są zamawiane za granicą lub trzeba je wykonać na specjalne zamówienie klienta. W takiej sytuacji Sprzedający poinformuje Kupującego pocztą elektroniczną o zaistniałym stanie rzeczy, i przedstawi orientacyjny czas realizacji zamówienia, a potrzymanie zamówienia przez Kupującego będzie oznaczało zgodę na taki stan rzeczy.

2.10. W sytuacji opisanej w pkt. 2.8. Sprzedający zaproponuje Kupującemu:

2.10.1. unieważnienie Zamówienia (w rozumieniu pkt. 2.12.) w całości;

2.10.2. unieważnienie Zamówienia (w rozumieniu pkt. 2.12.) w części, w odniesieniu do której zachodzi sytuacja opisana w pkt. 2.8.

2.11. W przypadku gdy Kupujący nie dokona wyboru żadnego z rozwiązań opisanych w pkt. 2.10, Sprzedający unieważni Zamówienie (w rozumieniu pkt. 2.12.) w części, w odniesieniu do której zachodzi sytuacja opisana w pkt. 2.10. oraz zrealizuje umowę sprzedaży w pozostałej części.

2.12. Przez unieważnienie Zamówienia, o którym mowa w pkt. 2.10.1. oraz 2.10.2., należy rozumieć przysługujące Sprzedającemu umowne prawo odstąpienia, które niniejszym zostaje zastrzeżone. Prawo to może zostać wykonane w razie wystąpienia sytuacji opisanej w pkt. 2.8., z uwzględnieniem zasad określonych w pkt. 2.10. i 2.11. Prawo to może zostać wykonane przez Sprzedającego w terminie 30 (trzydziestu) dni od zawarcia z Kupującym umowy sprzedaży.

2.13. „Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.”

§3. Ceny i płatności

3.1. Ceny Produktów podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. Podane ceny Produktów nie uwzględniają kosztów dostawy, które są zależne od wybranego sposobu realizacji zamówienia, wartości zamówienia, przewoźnika oraz wagi Produktów. Całkowita cena wraz ze wszystkimi kosztami, w szczególności kosztami dostawy, jest podana po wypełnieniu przez Kupującego formularza dostępnego na stronie internetowej wskazanej w pkt. 1.2. Regulaminu, bezpośrednio przed kliknięciem przez Kupującego przycisku „Złóż zamówienie”.

3.2. do wyboru Kupującego pozostają następujące sposoby zapłaty:

3.2.1 przelew zwykły – uiszczany na rachunek bankowy Sprzedającego o numerze:

ING Bank Śląski nr konta: 57 1050 1559 1000 0091 3987 7964

3.2.2. „Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.”.

3.2.3. płatność za pobraniem – uiszczana kurierowi dostarczającemu zamówione Produkty;

3.2.4. płatność gotówką w przypadku odbioru osobistego Produktów pod adresem wskazanym w pkt. 1.2.

3.2.5. typy obsługiwanych kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic

3.3. rozliczenia transakcji, w których zapłata następuje za pośrednictwem serwisu wskazanego w pkt. 3.2.2., dokonywane są za pośrednictwem serwisu www.kaczucha.pl należącego do podmiotu innego niż Sprzedający.

3.4. „Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.”.

3.5. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

3.6. Obsługiwane banki oraz karty płatnicze:

Banki dostępne w usłudze Pay-by link

mTransfer – mBank
Inteligo – PKO BP
Bank Pekao
Bank PKO – IKO
Bank PKO- IPKO
Bank Pekao- PeoPay
VOLKSWAGEN BANK – POLSKA
Bank Zachodni WBK
BNP PARIBAS
Pocztowy24
Deutsche Bank
SGB Bank SA
GET IN BANK
Credit Agricole
ING
BNP PARIBAS eBGŻ
Raiffeisen Bank Polska
Eurobank
Millennium BANK
BOŚ Bank
Citi Bank Handlowy
Alior Bank
PBS Bank
NET – Bank Express
Toyota Bank
PLUS Bank
Płatności BLIK

Operatorzy kart płatniczych, dostępnych w usłudze Shoper Płatności

Visa
Visa Electron
MasterCard
MasterCard Electronic
Maestro

§4. Dostawa

4.1. Zamówione przez Kupującego Produkty dostarczane są w jeden z następujących sposobów:

4.1.1. za pośrednictwem kuriera, przy czym na Kupującym spoczywa odpowiedzialność sprawdzenia dostarczonego towaru pod kątem zgodności z zamówieniem oraz pod kątem ewentualnych uszkodzeń w transporcie. Sprawdzenia należy dokonać przy odbiorze w obecności kuriera, a w razie wystąpienia uszkodzeń lub rozbieżności między dostarczanym towarem, a zamówieniem, Klient ma obowiązek spisać protokół szkody lub rozbieżności najdalej w ciągu 7 dni od otrzymania przesyłki i przedstawić go kurierowi do podpisu. W przypadku nie dopełnienia tej formalności reklamacje wynikające z braków lub widocznych, a nie zgłoszonych uszkodzeń nie będą uznawane przez Sprzedającego.

4.1.2. Poprzez osobisty odbiór zamówionych Produktów przez Kupującego pod adresem wskazanym w pkt. 1.2.

4.2. Kupujący dokonuje wyboru jednego ze sposobów dostawy określonych w pkt. 4.1.1. - 4.1.3. poprzez wybór odpowiedniej pozycji w formularzu, o którym mowa w pkt. 2.3.

4.3. osobisty odbiór, o którym mowa w pkt. 4.1.3., możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu przez Kupującego ze Sprzedającym terminu odbioru. W razie braku takiego uzgodnienia Sprzedający nie gwarantuje możliwości osobistego odbioru Produktu.

§5. Prawo odstąpienia

5.1. Konsument w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy Produktu ma możliwość odstąpienia od zawartej ze Sprzedającym umowy sprzedaży Produktu bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż: bezpośrednie koszty zwrotu, dodatkowe koszty wynikające z wyboru przez konsumenta, innego niż najtańszy sposób dostarczenia. Ponadto konsument ma obowiązek dokonania zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zostać wykonane poprzez złożenie oświadczenia na formularzu, którego wzór jest dostępny w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (jak również jest udostępniany Konsumentowi każdorazowo przed złożeniem Zamówienia) lub przez złożenie oświadczenia druk reklamacji przy czym do zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres sprzedawcy wskazany w pkt. 1.3. lub drogą mailową na adres info@kaczucha.pl.
W przypadku odstąpiena od umowy kupna:
- zwracamy Tobie wszelkie otrzymane od Ciebie płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy do najniższej kwoty kosztu transportu) np. zwracasz towar, a my zwracamy Tobie koszty zakupu bez kosztu transportu do najniższej opłaty za transport w naszym sklepie.;
- dokonujemy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu zaproponowany przez Sprzedawcę.
- rozliczenie nastąpi po dostarczeniu (w ciągu 14 dni od podjęcia decyzji o zwrocie) do nas nieuszkodzonych zwracanych towarów;
- ponosisz koszty związane z odesłaniem towaru do nas;
- odpowiadasz za zmniejszenie wartości zamówionego towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż jego przeznaczenie
5.2. Prawo odstąpienia, o którym mowa w pkt. 5.1., nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

5.2.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.; towary na wymiar, towar sprowadzany na specjalne zamówienie (w przypadku umywalek konglomeratowych na wymiar specjalny wykonywanych dla naszych klientów przez firmę Danolit, producent zastrzega sobie prawo do 2% tolerancji względem zamawianego wymiaru ze względu na cechy technologiczne materiału)

5.2.2. w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

5.2.3. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; podstawa prawna Art. 38. Pkt. 3) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827)

5.2.4. w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

5.3. Sprzedający ponosi wobec konsumentów odpowiedzialność za niezgodność Produktów z umową na zasadach dotyczących rękojmi za wady określonych w ustawie – Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. W razie stwierdzenia niezgodności Produktów z umową, konsument będący Kupującym, który dokonał Zamówienia Produktów, zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie sklep internetowy www.kaczucha.pl opisując stwierdzoną niezgodność i wskazując sposób realizacji reklamacji. Adresem właściwym do składania pisemnych reklamacji jest adres wskazany w pkt. 1.3. lub adres email: info@kaczucha.pl.

§ 6. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

6.1. Sklep internetowy www.kaczucha.pl przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Kupujących. Respektując ustawę z dnia 18 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych'2 oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Sklep internetowy www.kaczucha.pl starannie dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Sklep internetowy sprawuje permanentną kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz limituje dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień na przetwarzanie tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia sklepu internetowego. W ramach wdrożonej Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym sklep internetowy www.kaczucha.pl informuje o następujących, opisanych poniżej w pkt. 6.2.-6.13. zasadach dotyczących ochrony danych Kupujących.

6.4. Dane osobowe Kupujących są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 18 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych

6.5. Dane osobowe Kupujących są przetwarzane na podstawie zgody samych Kupujących oraz ustawowych upoważnień zezwalających na przetwarzanie danych wyłącznie w celu realizacji i rozliczenia umów zawieranych przez Sprzedającego.

6.6. Podanie jakichkolwiek danych osobowych Sprzedającemu jest dobrowolne, niemniej jednak podanie niektórych danych jest warunkiem zawarcia umowy ze Sprzedającym.

6.7. Dane podawane przez Kupujących w trakcie rejestracji i przy składaniu zamówień będą wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Kupującymi w celu wykonania umowy oraz do innych czynności związanych z wykonaniem umowy przez Sprzedającego, a także do innych prawnie uzasadnionych celów w rozumieniu ustawy z dnia 18 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

6.8. Dane Kupujących mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

6.9. Sprzedający nie przechowuje żadnych wrażliwych danych osobowych Kupujących.

6.10. Dane Kupujących będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a następnie zostaną usunięte.

6.11. Kupujący mają prawo do:

6.11.1. poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądź sprostowania swoich danych osobowych; 6.11.2. żądania usunięcia swoich danych osobowych;

6.11.3. zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzana swoich danych osobowych.

W powyższych celach Kupujący mogą wysłać e-mail na adres info@kaczucha.pl, bądź przesłać stosowne żądanie listem poleconym na adres wskazany w pkt. 1.3.

6.12. Sprzedający wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją sklepu internetowego www.kaczucha.pl. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

6.13. Sprzedający stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy plików „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Kupujących, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania ze sklepu internetowego www.kaczucha.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze sklepu internetowego www.kaczucha.pl.

 

6.14. USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO

§7. Dodatkowe zastrzeżenia prawne

7.1. Zawartość i struktura serwisu internetowego www.kaczucha.pl chronione są prawami autorskimi. Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie tekstów, jak również ich fragmentów oraz zdjęć w celach innych niż niekomercyjne bez zgody uprawnionego jest zabronione.

7.2. Strony i serwisy internetowe, do których odnośniki znajdują się na stronie dostępnej pod adresem wskazanym w pkt. 1.2., zostały przygotowane przez osoby trzecie i w związku z tym Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za informacje, porady, opinie, sugestie oraz materiały zawarte na tych stronach i w serwisach.

7.3. Opisy Produktów widniejące w sklepie internetowym www.kaczucha.pl służą wyłącznie celom informacyjnym i identyfikacyjnym. Opisy te zamieszczone są w postaci skróconej. Przed użyciem Produktów należy zapoznać się z ulotką/instrukcją oraz ewentualnymi informacjami widniejącymi na opakowaniu.

§8. Postanowienia szczególne związane ze świadczeniem przez usług drogą elektroniczną

8.1. W razie świadczenia przez sklep internetowy www.kaczucha.pl usług drogą elektroniczną, w zakresie tych usług Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt. 8.8.

8.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający, określone są w pkt. 1.7.

8.3. Zakazane jest dostarczanie przez osoby korzystające ze sklepu internetowego www.kaczucha.pl treści o charakterze bezprawnym.

8.4. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą rozpoczęcia przez osobę korzystającą z www.kaczucha.pl i korzystania z danej usługi.

8.5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, jak również – w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy – poprzez złożenie Sprzedającemu sporządzonego w formie pisemnej (a przesłanego na adres wskazany w pkt. 1.3.) lub przesłanego pocztą elektroniczną (na adres e-mail info@kaczucha.pl.) oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, precyzującego umowę, która ulega rozwiązaniu.

8.6. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego usług świadczonych drogą elektroniczną jest następujący:

8.6.1. osoby będące usługobiorcami danej usługi mogą składać reklamacje w sprawach usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego; reklamację składa się w formie pisemnej (wysyłając ją na adres wskazany w pkt. 1.3.) bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (wysyłając ją na adres e-mail wskazany w pkt. 8.5.);

8.6.2. reklamacja powinna zawierać:

8.6.2.1. oznaczenie usługobiorcy oraz jego adres lub adres e-mail;

8.6.2.2. oznaczenie usługi, której dotyczy reklamacja;

8.6.2.3. uzasadnienie;

8.6.3. Sprzedający dołoży starań, aby reklamacje, o których mowa w pkt. 8.6.1. i 8.6.2., były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki;

8.6.4. po rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedający poinformuje składającego reklamację o jej uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia (przy czym informacja o odmowie uwzględnienia reklamacji będzie zawierała uzasadnienie).

8.7. Celem uczynienia zadość wymogom ustawy, o której mowa w pkt. 8.1., Sprzedający niniejszym informuje, iż:

8.7.1. korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez złośliwe oprogramowanie w tym tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tych związanych zaleca się, by osoby korzystające ze sklepu internetowego zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.

8.7.2. Sprzedający wprowadza do systemu informatycznego, którym posługuje się osoba korzystająca z sklepu internetowego www.kaczucha.pl pliki cookies.

8.8. Sprzedający zastrzega możliwość sporządzenia dla konkretnych usług świadczonych drogą elektroniczną regulaminów odrębnych od niniejszego. W razie obowiązywania takiego odrębnego regulaminu, postanowień ust. 8.1.-8.7. nie stosuje się w odniesieniu do usługi, której on dotyczy.

§9. Reklamacje

9.1. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec konsumentów na zasadach dotyczących rękojmi za wady uregulowanej w – Kodeksie cywilnym (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.).

9.2. W przypadku umów sprzedaży, w których kupującym nie jest konsument, w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłącza się zastosowanie przepisów art. 556-576 Kodeksu cywilnego.

9.3. Pod pojęciem „konsumenta” używanym w pkt. 9.1. i 9.2. należy rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9.4. Reklamacje (w tym również reklamacje dotyczące działania sklepu internetowego www.kaczucha.pl mogą być zgłaszane:

9.4.1. pisemnie, na adres wskazany w pkt. 1.3.;

9.4.2. e-mailem, na adres wskazany w pkt. 8.5.

9.5. Wszystkie produkty objęte są gwarancją producenta, które może dotyczyć całego produktu, bądź jego elementów, szczegółowe informacje dotyczące warunków i przedmiotu okresów gwarancyjnych poszczególnych produktów są dostępne na stronach odpowiednich producentów. Sklep w informacjach o produkcie podaje najdłuższy okres gwarancyjny, którym jest objęty produkt bądź jego element, wg warunków podanych przez odpowiedniego producenta.

Sprzedający dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane w ustawowym terminie bez zbędnej zwłoki

§10. Postanowienia końcowe

10.1. Sprzedający stosuje Kodeks Etyki dostępny na stronie internetowej Krajowej Izby Gospodarczej, w jego brzmieniu z dnia wejścia w życie Regulaminu.

10.2. Sprzedający może zmienić Regulamin bez zgody Kupujących, bez podania przyczyn i w każdym czasie, z zastrzeżeniem pkt. 10.3. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przez Kupujących przed wejściem zmian w życie.

10.3. O treści zmian Regulaminu każdy Kupujący zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedającego na stronie internetowej: www.kaczucha.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu, przy czym wiadomość ta utrzymana będzie na tej stronie przez okres co najmniej 10 (dziesięciu) kolejnych dni kalendarzowych, a nadto Kupujący zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedającego o planowanej zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej informacji.

1. OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM
1.1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego
wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym.
Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego
produktu w Sklepie Internetowym.
1.2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta
wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online
umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie
odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie
własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku
wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii
Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
1.3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie
Internetowym Sprzedawcy.
1.4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie
Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
1.5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań
bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji
wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności
intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
1.6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie
Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów
sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam
Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
1.7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium